هوش مصنوعی mindful ai lab

آزمایشگاه هوش مصنوعی Mindful AI Lab یک مرکز تحقیقاتی با تمرکز بر توسعه اخلاقی و محور انسانی هوش مصنوعی است. این آزمایشگاه از NLP و یادگیری ماشین برای آشکارسازی الگوها و بینش های پیچیده مخفی در داده های بزرگ استفاده می کند. پروژه های کلیدی آن شامل هوش مصنوعی هوشمند (Conscious AI)، چارچوب اخلاقی هوش …

Continue reading